• 1

Na podlagi 8.člena Zakona o društvih (Ur.l. RS, št.: 64/11) je občni zbor članic in članov Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci dne 12.11.2015, sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah statuta društva ter sprejel naslednjiSTATUT
Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci


1.    SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Ime društva je Plavalni klub Zdravilišče Radenci (v nadaljevanju: društvo). Sedež društva je v Murski Soboti, Mladinska ul. 03.


2.člen

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju poučevanja, treniranja plavanja ter iger v vodi.
Glavna nepridobitna dejavnost društva je skrb za množičnost in popularizacijo plavanja, ki temelji na poučevanju in treniranju plavanja.

Za doseganje svojih ciljev, društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in cilji društva, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva, ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in nalogami društva.

Društvo bo opravljalo naslednjo pridobitno dejavnost:

 • P85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije.

Ta dejavnost je namenjena pridobivanju dohodkov. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev društvenega premoženja med njegove člane je prepovedana in nična.


3.člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.


4.člen

Društvo ima svojo štampiljko. Štampiljka je pravokotne oblike v velikosti 48x19mm z napisom PLAVALNI KLUB ZDRAVILIŠČE RADENCI IN IMA SILHUETO PLAVALCA V SREDINI.


5.člen

Cilj društva je včlanitev v PZS, društvo bo delovalo v skladu s statutom in programom dela PZS.

Društvo o svojem delu obvešča ožjo in širšo javnost.
Ožjo javnost obvešča:

 • z vabili in zapisniki, ki so dostopni vsem članom društva,
 • z internimi glasili.

Širšo javnost obvešča tako, da:

 • omogoča navzočnost novinarjev na sejah in sestankih organov društva,
 • daje novinarjem gradiva za seje in sestanke svojih organov,
 • sodeluje na tiskovnih konferencah,
 • uporablja druga sredstva javnega obveščanja.


2.    CILJI IN NALOGE

6.člen

Društvo je ustanovljeno z naslednjimi cilji:

 • skrb za množičnost in popularizacijo plavanja,
 • organizacija in prirejanje plavalne šole in treningov plavanja,
 • predstaviti  plavanje in plavalni šport širši javnosti, izvajati plavalne šole in trening plavanja.
 • posredovati in razvijati pri svojih članih razvoj osebnostnih vrlin, kot so ustvarjalni polet,  točnost, skromnost in prijateljstvo,
 • skrbeti za množičnost in popularizacijo športnih, kulturnih in ostalih dejavnosti med občani, predvsem med mladino ter jih po prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo,
 • skrbeti za vzgojo ter si prizadevati za dvig kvalitete in znanja na področju naših dejavnosti.


7.člen

Naloge društva so naslednje:

 • poučevanje in treniranje plavanja,
 • s prirejanjem in organizacijo tekmovanj ter s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in drugih prireditvah, ki  jih organizirajo druga društva,
 • v skladu z materialnimi zmožnostmi skrbi za pospeševanje množične športne aktivnosti,
 • vzgaja tekmovalne ekipe,
 • sodeluje z drugimi društvi in zvezami pri strokovnem delu in tekmovanji


3.ČLANSTVO

8.člen

Član društva lahko postane vsak občan, ki sprejme ta statut, se po njemu ravna, podpiše pristopno izjavo in plača članarino. Član društva lahko postane tudi tujec.


9.člen

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7.leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. do 18.leta starosti, pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.


10.člen

Častni član društva lahko postane oseba, ki je s svojim delom veliko prispevala za uveljavitev društva. Lahko je že član, lahko pa je tudi nečlan društva, ki ima posebne  zasluge za razvoj in uspešno delo društva.
Predlaga ga skupina članov ali upravni odbor, imenuje pa občni zbor.


11.člen

Pravice članov društva so, da:

 • volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • mladoletni član društva, ima le aktivno volilno pravico, kar pomeni, da lahko voli, ne more pa biti izvoljen,
 • sodelujejo in soodločajo pri delu organov društva,
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • so seznanjeni s programom društva ter njegovim materialnim in finančnim poslovanjem.

Dolžnosti članov pa so, da:

 • spoštujejo statut ter odločitve in sklepe organov društva,
 • aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • redno plačujejo članarino,
 • v predpisanem roku poravnajo finančne obveznosti,
 • skrbijo za  premoženje, s katerim  društvo  razpolaga,
 • dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
 • varujejo ugled društva.

Disciplinska odgovornost članov društva:
Člani so disciplinsko odgovorni za kršitve v društvu. Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše ne spoštovanje statuta in sklepov organov društva ter vsako ravnanje, ki utegne huje prizadeti interes in ugled društva.
Za posamezne kršitve se izrečejo članu naslednji disciplinski ukrepi: opomin, javni opomin ali izključitev.


12.člen

Delo v društvu je prostovoljno. Za posamezne naloge lahko član prejme nagrado. O višini nagrade, povrnitvi stroškov in dobropisu zbranih sponzorskih sredstev odloča upravni odbor društva na podlagi pravilnika o nagrajevanju.  
Društvo vodi register članov z naslednjimi podatki: priimek in ime, rojstni podatki, naslov bivališča, elektronski naslov, in funkcijo, ki jo v društvu opravlja. Vsak član je vpisan v register pod lastno zaporedno številko.


13.člen

Članstvo v društvu preneha z izstopom, črtanjem ali izključitvijo.
Član je izključen, če:

 • grobo krši ta statut,
 • zavestno ravna proti interesu društva,
 • škoduje ugledu društva
 • je pravnomočno obsojen za hudo kaznivo dejanje.     


4. ORGANI IN ORGANIZACIJA

14.člen

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče.


OBČNI ZBOR

15.člen

Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi aktivni člani društva.


16.člen

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor najmanj enkrat letno. Izredni občni zbor skliče upravni odbor po potrebi v roku enega meseca, ko je prejel zahtevo od nadzornega odbora ali ene tretjine (1/3) članov društva. V primeru, da upravni odbor ne skliče občnega zbora v predvidenem času, ga skliče ena tretjina članov. Izredni občni zbor sklepa le o zadevah, zaradi katerih je sklican. Sklicevanje občnega zbora mora biti objavljeno na spletni strani kluba in poslano z elektronsko pošto z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom sklica.


17.člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je navzoča vsaj ena tretjina (1/3) članov, kar mora biti posebej navedeno v zapisniku.


18.člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov, razen v primeru odločanja o spremembah statuta ali o prenehanju delovanja društva, ko je potrebna dvotretjinska večina vseh navzočih članov.
Način glasovanja določi občni zbor. Pri glasovanju o razrešitvi posameznega člana organa društva, ta član nima pravice glasovanja.


19.člen

Občnem zboru lahko prisostvujejo vsi, ki si ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem društva, kot na primer predstavniki ustrezne zveze, političnih organizacij, delovnih organizacij, predstavniki državnih organov in lokalnih oblasti ter občani nasploh. Vendar imajo le ti pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.


20.člen

Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno, kandidacijsko, verifikacijsko in druge komisije ter delovna telesa.


21.člen

Občni zbor:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • razpravlja in sklepa o delu ter poročilih upravnega, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
 • sprejema delovni program društva,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva,
 • sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje letno poročilo za minulo leto,
 • sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut in druge splošne akte društva, v kolikor ni s statutom drugače določeno,
 • z glasovanjem neposredno voli in razrešuje organe društva ter predsednika oz. zakonitega zastopnika društva,
 • imenuje častne člane,
 • odloča o disciplinski odgovornosti kot drugostopenjski organ, katerega odločitev je dokončna,
 • potrjuje pravilnik o disciplinski odgovornosti in delu častnega razsodišča,
 • opravlja druge naloge.

UPRAVNI ODBOR    

22.člen

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno–tehnične zadeve. Upravni odbor je izvršilni organ društva in opravlja naloge, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno  področje. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.


23.člen

Upravni odbor šteje pet (5) članov. Predsednik upravnega odbora je hkrati tudi predsednik društva, ki je zakoniti zastopnik društva. Na svoji prvi seji člani upravnega odbora med seboj izvolijo podpredsednika, ki nadomešča predsednika kadar je ta odsoten, in je za svoje delo odgovoren predsedniku, tajnika, ki je hkrati tudi  blagajnik. Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.


24.člen

Društvo ima dva zastopnika, ki društvo zastopata samostojno. Prvi zastopnik društva je predsednik, ki društvo zastopa neomejeno. Drugi zastopnik društva je podpredsednik, ki društvo zastopa neomejeno, v primeru odsotnosti prvega zastopnika


25.člen

Upravni odbor za posamezne vrste dela in nalog imenuje stalne ali občasne sekcije, sestavljene iz treh članov, ki za svoje delo odgovarjajo upravnemu odboru.
Stalne sekcije so:

 1. sekcija za tekmovalni šport
 2. sekcija za sodnike

Delo, pristojnosti in naloge stalnih ali občasnih komisij oz. odborov ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor.


26.člen

Upravni odbor upravlja društvu v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na občnem zboru. Praviloma se sestaja vsaj dvakrat letno, po potrebi tudi bolj pogosto.
    

27.člen

V okviru svojega delovnega področja opravlja upravni odbor zlasti naslednje zadeve:

 • sklicuje občni zbor,
 • pripravlja poročila ter predloge za občni zbor,
 • pripravlja predloge za finančni načrt in letno poročilo,
 • pripravlja predloge za splošne akte društva,
 • ugotavlja in potrjuje evidenco članstva na osnovi 8., 9., in 13. člena statuta,
 • imenuje stalne in občasne komisije iz vrst članstva,
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje ter sredstva društva,
 • določa višino članarine,
 • opravlja druge naloge, za katere ga zadolži občni zbor in ostali organi društva,
 • usklajevanje in povezovanje delovanja organov društev,
 • skrbi za pretok informacij,
 • odgovarja za finančno in materialno poslovanje društva,
 • izvršuje vse finančno-materialne posle društva,
 • vodi strokovno službo društva,
 • opravlja organizacijsko tehnične in administrativne naloge potrebne za nemoteno delovanje društva in njegovih organov,
 • skrbi za izvrševanje sklepov organov društev.


28.člen

Upravni odbor sprejema odločitve z večino navzočih članov. Upravni odbor veljavno razpravlja in odloča na sejah, če je prisotna večina članov odbora.


NADZORNI ODBOR

29.člen


Nadzorni odbor je sestavljen iz predsednika in dveh (2) članov, ki jih imenuje občni zbor za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.


30.člen

Nadzorni odbor društva spremlja delo društva in njegovih organov ter nadzira:

 • finančno in materialno poslovanje društva,
 • izvajanje statuta in drugih aktov društva,
 • izvajanje sklepov organov društva,
 • izpolnjevanje dolžnosti članov in organov društva,
 • odgovorno in smotrno uporabo sredstev društva,
 • uresničevanje varstva pravic članov  in organov društva,
 • obveščanje članov o važnejših vprašanjih,
 • uresničevanje drugih pravic, dolžnosti in interesov članov društva.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora v pisni obliki poročati najmanj enkrat v koledarskem letu.


31.člen

Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino vseh svojih članov. Nadzorni odbor veljavno sklepa in odloča na sejah, če so prisotni vsi člani odbora. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej upravnega odbora, pri čemer nimajo pravice glasovanja.


ČASTNO RAZSODIŠČE  

32.člen

Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva (2) člana, ki ne smejo biti hkrati tudi člani ostalih organov društva. Mandat predsednika in članov častnega razsodišča traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.


33.člen

Častno razsodišče sprejema odločitve z večino vseh svojih članov. Častno razsodišče veljavno sklepa in odloča na sejah, če so prisotni vsi člani častnega razsodišča. Zoper odločitve častnega razsodišča je možna pritožba občnemu zboru društva.


34.člen

Častno razsodišče vodi postopke v skladu s pravilnikom o disciplinski odgovornosti. Disciplinske prekrške obravnava častno razsodišče na podlagi splošnega akta tega statuta, ki ga sprejme občni zbor društva.


5. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

35.člen


Društvo pridobiva sredstva iz naslednjih virov:

 • članarina,
 • javna sredstva,
 • s kandidiranjem na javne razpise občine, razpise Evropske unije in razpise državnih organov ter fundacij za šport,
 • prispevki donatorjev,
 • sponzorska sredstva,
 • darila in volila,
 • prihodki iz lastne dejavnosti,
 • drugi viri.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v višini odobrenega finančnega načrta.


36.člen

Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja upravni odbor. O nakupu, odprodaji ali odtujitvi premičnin tretjim osebam odloča upravni odbor. O nakupu, odprodaji ali odtujitvi nepremičnin pa odloča občni zbor društva.


37.člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo po veljavnem Zakonu o društvih, ter v skladu z računovodskimi standardi za društva in je enotno za vse organe društva.


38.člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko enotnega transakcijskega računa pri poslovni banki odprti pri NLB d.d., Poslovalnica Murska Sobota, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota.


39.člen

Delo blagajnika je javno. Finančne in materialne listine podpisujeta tajnik in predsednik upravnega odbora. Odredbodajalec je predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora.


6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40.člen

Društvo preneha z delovanjem:

 • če tako odloči občni zbor društva s sprejemom sklepa o prenehanju društva in sicer:
  1. s prenehanjem dela,
  2. s spojitvijo,
  3. s pripojitvijo,
 • po zakonu.

Zakoniti zastopnik društva mora v roku 30 dni obvestiti pristojni organ o prenehanju delovanja društva zaradi izpisa iz registra društev, pri čemer mora društvo pred tem poravnati vse obveznosti. Zakoniti zastopnik društva mora pristojnemu organu predložiti sklep o prenehanju delovanja društva in mu priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja na drugo društvo, ki je zapisano v 41.členu tega statuta.   


41.člen

V primeru prenehanja društva pripadejo vsa njegova sredstva Športni zvezi Murska Sobota. Neporabljena sredstva pridobljena preko javnih razpisov in iz proračuna pa se ob prenehanju delovanja vrnejo nazaj v proračun.


42.člen

V skladu s tem statutom ima plavalni klub naslednje splošne akte, ki jih pripravi in potrdi upravni odbor na podlagi pobud sekcije za tekmovalni šport in sodniške sekcije:

 • Pravilnik o nagrajevanju članov društva,
 • Pravilnik o razvidu del in nalog zaposlenih ali pogodbenih izvajalcev del.

Dokument, ki ga pripravi in potrdi občni zbor na podlagi pobude upravnega odbora pa je:

 • Pravilnik o disciplinski odgovornosti in delu častnega razsodišča.

43.člen

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme občni zbor društva in potrdi pristojni organ Upravne enote. Z veljavnostjo tega statuta preneha veljati statut, ki ga je sprejel občni zbor društva dne 22. 11. 2013.


Prijavnica

Vabimo vas, da prek spodnjega obrazca prijavite vašega otroka v programe Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci.

Prijavnica

Vadnina

Vadnina za plavalno sezono 2021/22, ki je že bila določena s sklepom upravnega odbora Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci, ostaja nespremenjena! Višina vadnine je določena glede na program v katerega je plavalec vključen.

Vadnina

Sponzorji

Delo in programe Plavalnega kluba Zdravilišče Radenci podpirajo naslednji sponzorji.

Sponzorji

Plavalni klub Zdravilišče Radenci

‌‌ Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota

‌‌ Kontakt: Barbara Prietl

‌‌ ⁠ ⁠+386⁠ ⁠31⁠ ⁠538 ⁠⁠719⁠⁠

‌‌ pkzdravilisceradenci@gmail.com

‌‌ Po-Pe: 10.00 - 18.00 GMT+1

O nas

V Plavalnem klubu Zdravilišče Radenci združujemo prijatelje plavanja, vodnih športov in aktivnega preživljanja prostega časa. V klubu izvajamo plavalno šolo, plavalne tečaje in ostale aktivnosti, ki so tako ali drugače povezane z vodo.

TRR: SI56101000057755056
DAVČNA: SI85626899
MATIČNA:   ⁠1390155⁠